top of page

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף 2020, מחייב כל אדם היוצא ממרחב ביתו לעטות מסכה. חובה זו כפי שהובהר לכם פעם אחר פעם, הינה חובה המוטלת גם על עובדים במקום העבודה שלהם. 

 

כמו כן, עפ"י הוראות החוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- אכיפה), תש"ף 2020, אי עטיית מסכה כאמור, מהווה עבירה פלילית עפ"י חוק העונשין, התשל"ז- 1977.

 

לבד מהאמור לעיל, אי עטיית מסכה מהווה עבירת משמעת חמורה, של סיכול החוזה שנחתם עם חברתנו בכוונה תחילה, ועלולה להוביל לשלילת זכויות המגיעות לעובד, לרבות שלילת הזכות לקבל פיצוי בגין ימי הבידוד שהעובד ידרש לצאת אליהם בשל אי מילוי חובתו בעטיית מסכה.

 

חברתנו משקיעה מאמצים רבים בתקופה מאתגרת זו העוברת על כלל המדינה, הן בסיוע במניעת הפצת המחלה והן בהמשך מתן שירות חיוני לקהל הלקוחות והמשך דאגה לבריאותכם באופן יום יומי.

 

ביחד נעבור את זה, ביחד ננצח!

נא לסמן לאישור

הטופס נשלח. תודה!

bottom of page